HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016)

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2016)

LĐLĐ HUYỆN VÕ NHAI

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

 
 

 

 

Số: 96/HD-CĐGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

Võ Nhai, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(20/11/1982 - 20/11/2016)

 

Thực hiện Hướng dẫn số 63/HD-CĐN ngày 02/11/2016 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện Võ Nhai hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường giáo dục truyền thống, nêu bật vị trí của giáo giới và nâng cao tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, tôn vinh và khắc sâu tình cảm đồng chí, tình cảm nghề nghiệp.

2. Ban chấp hành các công đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương, hội cha mẹ học sinh để tổ chức các hoạt động tôn vinh nghề dạy học, thực hiện tốt truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới - Sáng tạo trong dạy và học” một cách thiết thực, hiệu quả, lồng ghép với các cuộc vận động lớn trong ngành.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017, Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở và kế hoạch hoạt động công đoàn của đơn vị;mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc chương trình, kế hoạch hoạt động của đơn vị trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền và đoàn thể địa phương đẩy mạnh các hoạt động xã hội chăm lo cho giáo dục: Thăm hỏi, chúc mừng cán bộ giáo viên, gia đình nhà giáo lão thành, nêu cao truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tôn vinh nghề dạy học, kịp thời chia sẻ giúp đỡ hỗ trợ đồng chí đồng nghiệp và các gia đình nhà giáo đang gặp nhiều khó khăn.

3. Tổ chức phát động các đợt thi đua và thao giảng lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và các hoạt động lớn của ngành.

4. Tổ chức mít tinh, toạ đàm, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, qua đó tăng cường tình cảm nghề nghiệp giữa nhà giáo với nhà giáo; giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và xã hội, nhất là tôn vinh những điển hình đã khắc phục khó khăn, vươn lên trở thành những tấm gương thực sự tiêu biểu của đơn vị trong cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Căn cứ vào hướng dẫn này và điều kiện thực tế của đơn vị, để tổ chức các hoạt động sao cho thực sự ý nghĩa, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo được không khí phấn khởi, lạc quan và tình cảm gắn bó giữa cán bộ giáo viên và nhân viên trong đơn vị và trong toàn ngành.

(Đề nghị BCH các công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với chi bộ Ban giám hiệu khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm cần quan tâm tới các thày, cô giáo đã nghỉ hưu.)

Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thường trực Công đoàn Giáo dục Võ Nhai trước ngày 30/11/2016./.

 

Nơi nhận:

- CĐGD tỉnh B/c;

- LĐLĐ huyện B/c;

- Các CĐCS T/h;- Lưu CĐGD.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Tác giả: admin