Friday, 25/06/2021 - 10:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Liên Minh

Kế hoạch hội thi GVDG cấp truờng năm học 2016-2017

PHÒNG GD & ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LIÊN MINH

 


Số: /KH - MNLM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

Liên Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2016

KẾ HOẠCH

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

 Năm học: 2016 - 2017

 

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ công văn số 678/PGD&ĐT- GDMN ngày 19 tháng 09 năm 2016  V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 Trường MN Liên Minh tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẤU CỦA HỘI THI:

1.Mục đích của Hội thi:

- Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và toàn nghành;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu càu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu hội thi:

- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành;

- Việc tổ chức hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ và nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục trẻ.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI:

1. Nội dung

* Phần thi thứ nhất: Thi lý thuyết:

    Tất cả các giáo viên tham gia dự thi sẽ phải trả lời tất cả các câu hỏi do Ban giám khảo đề ra (Nội dung trong nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Võ Nhai- Công văn số 678; quyển Bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017). Điểm tối đa là 10 điểm.

* Phần thi thứ hai: Phần thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục.

   - Thực hành một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), một hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo). Do bốc thăm bài dạy (Đề thi do BGK ra đề theo các lĩnh vực, bài dạy; giáo viên tự chọn bài dạy ở 1 số bài)  điểm tối đa là 20 điểm;

2. Hình thức:

-  Thi lý thuyết là bài thi viết. Thời gian thi 90 phút

- Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại các lớp học. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó.

III. ĐỐI TƯỢNG , SỐ LƯỢNG  VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ  DỰ THI:

1. Đối tượng dự thi:

          - Là giáo viên đang trực tiếp làm công tác nuôi dạy trẻ tại trường mầm non Liên Minh đã đăng ký danh hiệu từ lao động tiên tiến trở lên với nhà trường từ đầu năm học

- Giáo viên có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

2. Số lượng: Theo danh sách số giáo viên đã đăng ký từ lao động tiên tiến trở lên năm học 2016 - 2017: Là 21 giáo viên

3. Điều kiện dự thi Hội thi:

 - Giáo viên được nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong thời gian 02 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi.

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM , KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI:

1. Thời gian tổ chức Hội thi:

- Thời gian khai mạc +  Thi lý thuyết : 1/2 ngày (Ngày 11/11/2016) - Tại Khu chính trường MN Liên Minh

2. Thời gian địa điểm thi thực hành:

- Thời gian thi thực hành 1 tiết : 02 ngày tại các lớp giáo viên phụ trách ( bắt đầu từ chiều ngày 11/11 /2016 thi lý thuyết ; ngày 22/11/2016- 23/11/2016 thi thực hành. Chiều ngày 17/11/2016 bốc bài thi thực hành tại phòng BGH)

3. Kinh phí tổ chức Hội thi:

- Kinh phí cho Hội thi từ nguồn ngân sách nhà trường đảm bảo theo phân cấp quản lý hiện hành.

V. NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ BÀI THI:

- Bài thi lý thuyết được đánh giá theo theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;

- Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi thực hành có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập

VI. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn đánh giá:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở phải đạt các yêu cầu sau:

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi:  Bài thi đạt từ 18 điểm trở lên.

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi suất sắc: Bài thi đạt từ 19 - 20 điểm trở lên.

 -  Bài thi thực hành đạt loại giỏi trở lên.

2. Cơ cấu giải thưởng:

- Trao cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi suất sắc : 70.000đ

- Trao cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi: 50.000đ

         Trên đây là kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 -2017 của Trường mầm non Liên Minh./.

 

   Nơi nhận:                             Duyệt Hiệu trưởng                       Người lập kế hoạch

- Phòng GD & ĐT                                                                                              Phó hiệu trưởng

- Lưu trường

                                                                                                                   

                              Nguyễn Thị Bích Thủy                  Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LIÊN MINH

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc


Liên Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2016

                                                   

                                                           ĐIỀU LỆ

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

 Năm học: 2016 2017

 

      Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      Căn cứ công văn số 678/PGD&ĐT- GDMN ngày 19 tháng 09 năm 2015  V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức hội thi trong năm học của trường .

Trường Mầm Non Liên Minh xây dựng điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016 - 2017 như sau:

I. Mục đích hội thi:

Thông qua hội thi đánh giá việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của giáo viên theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 và bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 giúp giáo viên nắm chắc được các phương pháp tổ chức hướng dẫn hoạt động cho trẻ, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Giúp giáo viên bạo dạn và tự tin, linh hoạt và sáng tạo trong giảng dạy.

Hội thi mang không khí vui vẻ, học tập trao đổi kinh nghiệm không căng thẳng. Nhằm tuyển chọn những giáo viên có trình độ sư phạm tốt trong tổ chức hướng dẫn hoạt động cho trẻ.

II. Đối tượng dự thi:

Tất cả giáo viên đang trực tiếp giảng dạy đăng ký Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua năm học 2016 - 2017.

III. Nội dung thi:

     1.Thi lý thuyết:

     - Thi lý thuyết là bài thi viết. Thời gian thi  90 phút

     - Tất cả các giáo viên tham gia dự thi sẽ phải trả lời tất cả các câu hỏi do Ban giám khảo đề ra (Nội dung trong nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục và đào tạo Võ Nhai- Công văn số 678, quyển bồi dưỡng thường xuyên hè 2016-2017). Điểm tối đa là 10 điểm.

      - Đề thi gồm có đề chẵn và đề lẻ.

      2.Thi thực hành:

       Thực hành một hoạt động chơi - tập (đối với giáo viên nhà trẻ), một hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) do giáo viên bốc thăm đề thi. Điểm tối đa là 20 điểm;

       Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại các nhóm lớp ( khu Thâm, Nhâu, Kẹ, Nác,Vang, Khuân Nang). Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó.

     VI. Hình thức thi:

1. Thi lý thuyết:

Thi tập trung tại Khu chính trường MN Liên Minh. Thời gian làm bài  90 phút

Đề thi gồm có đề chẵn và đề lẻ.

2. Thi thực hành:

Thi thực hành tại các nhóm lớp (khu Thâm, Nhâu, Kẹ, Nác, Vang, Khuân Nang). Do bốc thăm bài dạy (Đề thi do BGK ra đề)

V. Cách đánh giá điểm :

* Đánh giá giáo viên: Đánh giá hoạt động 20 điểm:

- Kỹ năng sư phạm: 10 điểm.

- Kiến thức: 6 điểm.

- Thái độ sư phạm: 2 điểm.

- Hiệu quả: 2 điểm.

VI. Cách xác định giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi:

- Điểm lý thuyết đạt từ 8-10 điểm.

- Điểm thực hành hoạt động đạt từ 18 điểm đến 20 điểm.

Đối với giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi thì điểm lý thuyết đạt 8 điểm trở lên và điểm thực hành đạt 18 điểm .

Đối với giáo viên đạt dạy giỏi xuất sắc điểm lý thuyết đạt 8,5 điểm trở lên và điểm thực hành đạt 19 - 20 điểm trở lên.

VII. Thời gian  và địa điểm tổ chức:

1. Thời gian tổ chức:

Tháng 11 năm 2016. Từ 11/11/2016  đến 23/11/2016. Thi thực hành 1 tiết : 02 ngày tại các lớp giáo viên phụ trách ( bắt đầu từ  ngày 11/11/2016 thi lý thuyết ; ngày 22/11/2016 - 23/11/2016 thi thực hành)

2. Địa điểm:

- Thi lý thuyết tại Khu chính trường MN Liên Minh.

- Thi thực hành tại các nhóm lớp khu:Thâm, Nhâu, Kẹ, Khuân Nang, Vang, Nác.

VIII.Cơ cấu giải thưởng:

-Trao cho GV dạy giỏi xuất sắc  giải: 70.000đ

-Trao cho GV dạy giỏi  giải: 50.000đ

XI. Đối với Ban chỉ đạo:

  Ban chỉ đạo do Hiệu trưởng ra quyết định. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch chỉ đạo Hội thi và ra các văn bản cần thiết, phục vụ kịp thời cho hội thi tiến hành đúng thời gian và đạt kết  quả tốt;

- Phân công và chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí để Hội thi triển khai đúng kế hoạch.

X. Đối với Ban giám khảo:

Ban giám khảo do Hiệu trưởng ra quyết định. Là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan vô tư, có trình độ chuyên môn sâu, am hiểu nội dung chương trình GDMN để đánh giá kết quả của thí sinh.

- Mỗi cặp chấm 2 người, ra vào đúng giờ, không tiếp xúc với người dự thi trước khi thi. Tuyệt đối giữ bí mật điểm chấm.

- Giám khảo nộp phiếu chấm cho thư ký ngay sau khi chấm trong ngày

( nếu quá thời gian quy định coi như phiếu chấm không có giá trị, giám khảo đó phải chịu trách nhiệm về kết quả của người thi).

XI. Đối với giáo viên dự thi:

- Phải tuân thủ mọi nội quy, quy chế của Ban tổ chức Hội thi.

- Đoàn kết, khiêm tốn đề xuất vấn đề trên tinh thần xây dựng.

XII. Khen thưởng và kỷ luật:

  1. Khen thưởng:

    Khen thưởng cho giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc trong hội thi.

  2. Kỷ luật:

Đối với giáo viên vi phạm điều lệ hội thi thì bị xử lý kỷ luật như tước quyền dự thi, làm bản kiểm điểm hoặc khiển trách tuỳ theo mức độ để xử lý kỷ luật.

3. Kiến nghị:

- Thí sinh có các kiến nghị, đề nghị ngay sau kết thúc hội thi 24 tiếng. Nếu quá 24 tiếng thì các kiến nghị đề nghị Ban chỉ đạo hội thi không giải quyết.

- Ban chỉ đạo hội thi nhận đơn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Thí sinh khiếu nại phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về đơn khiếu nại.

      Trên đây là Điều lệ tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017 của trường Mầm Non Liên Minh.

                                                                                        Người ra điều lệ hội thi

                                                                           PHT

                                                                      

 

                                                                      Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD & ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LIÊN MINH

 


Số:......./QĐ -MNLM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 


Liên Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2016

     QUYẾT ĐỊNH

        Về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thi

“Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở” năm học 2016 - 2017

 

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN MINH

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của bậc học Mầm Non huyện Võ Nhai.

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của nhà trường.

Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016 - 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ”gồm các đồng chí có tên sau:

1.Đồng chí : Nguyễn Thị Bích Thủy: HT     -Trưởng ban

2.Đồng chí : Lương Thị Điều: CTCĐ           - Phó ban

3.Đồng chí : Lao Thị Loan: PHT                  - Thành viên .

4.Đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hà: PHT       - Thành viên.

Điều 2: Ban chỉ đạo, ban tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, tuyên truyền nội dung về hội thi, chuẩn  bị cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức hội thi.

Điều 3:Các đồng chí  có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

.

 

                       Liên Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Hiệu trưởng

 

 

                                 Nguyễn Thị Bích Thủy

 

 

PHÒNG GD & ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LIÊN MINH

 


Số:......./QĐ -MNLM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 


Liên Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2016

     QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban giám khảo hội thi

“Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ” năm học 2016 - 2017

 

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN MINH

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của bậc học Mầm Non huyện Võ Nhai.

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của nhà trường.

Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2016 -2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban giám khảo Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở”

gồm các đồng chí có tên sau:

1.Đồng chí : Nguyễn Thị Bích Thủy: HT    - Trưởng ban

2.Đồng chí : Lao Thị Loan: PHT                 - Thành viên .

3.Đồng chí : Nguyễn Thị Thu Hà : PHT     - Thành viên.

4.Đồng chí : Phan Đức Tú                             -Thư ký.

         Điều 2: Ban giám khảo có nhiệm vụ chấm một cách công bằng khách quan và đảm bảo yêu cầu của nghành học đề ra.

         Điều 3: Các đồng chí  có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết

định này./.                                                                                         

  

                                                             Liên Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2016

                                                                                      Hiệu trưởng

 

                                                                         

                                                                           Nguyễn Thị Bích Thủy.

 

 

CÂU HỎI THI LÝ THUYẾT

Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2016 - 2017.

Câu 1: (Đề lẻ)

Đồng chí hãy cho biết nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của PGD&ĐT GDMN có bao nhiêu nhiệm vụ cụ thể? Đó là nhiệm vụ nào? Nêu nội dung nhiệm vụ 4 “ Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ”. Liên hệ thực tế bản thân để thực hiện  tốt nhiệm vụ 4?

Câu 2: (Đề chẵn)

Đồng chí trình bày tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ 12-36 tháng?  Liên hệ thực tế tại lớp đồng chí?

Câu 3: (Đề lẻ)

Đặc điểm khác nhau giữa họat  động của trẻ ở lớp 1 và ở trường Mầm non? Nêu các kỹ năng xã hội cần thiết chuẩn bị cho trẻ mẫu giáo vào lớp 1? Liên hệ thực tế tại nhóm, lớp đồng chí?

Câu 4: (Đề chẵn)

Để tổ chức bữa ăn cho trẻ tại lớp cần đảm bảo những yêu cầu nào? Liên hệ thực tế tại lớp đồng chí ?

Câu 5: (Đề lẻ)

Suy dinh dưỡng là gì? Đồng chí hãy trình bày nguyên nhân, nguy cơ, hậu quả của suy dinh dưỡng, xử trí khi trẻ bị suy dinh dưỡng? Liên hệ thực tế tại lớp đồng chí?

Câu 6: (Đề chẵn)

Trình bày cách tổ chức bữa ăn đối với trẻ ăn cơm nát, cơm thường và tổ chức bữa ăn cho trẻ mẫu giáo tại nhóm lớp. Liên hệ thực tế tại lớp đồng chí?

Câu 7: (Đề lẻ)

Đồng chí hãy trình bày tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển cảm xúc thẩm mỹ cho trẻ nhà trẻ? Liên hệ thực tế tại nhóm lớp đồng chí?

Câu 8: (Đề chẵn)

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc chuẩn bị  các kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1? Liên hệ thực tế tại lớp đồng chí?

Câu 9 ( Đề lẻ)

Đồng chí hãy trình bày tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo? Liên hệ thực tế tại nhóm lớp đồng chí?

 

 

          Ghi chú: ( Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian chép đề)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY.

Họ tên giáo viên.............................................................................................................

Đơn vị ...........................................................................................................................

Tên tiết dạy hoặc hoạt động ..........................................................................................

Họ tên người đánh giá ..................................................................................................

Chức vụ ........................................................................................................................

 

Các lĩnh vực

Tiêu chí

Điểm tối đa

Điểm đạt

I.Kỹ năng sư phạm

( 10 điểm)

1.Thể hiện phương pháp đặc trưng của môn học, loại tiết dạy phù hợp với chủ đề.

2.Lựa chọn hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo, chuyển tiếp giữa các bước phù hợp.

3.Vận dụng các phương pháp phát huy tích cực và chủ động ở trẻ.

4.Lời nói rõ ràng, mạch lạc, truyền cảm.

5.Xử lý tình huống có tác dụng giáo dục, động viên trẻ.

6.Sử dụng đồ dùng, đồ chơi thiết thực có hiệu quả.

7.Phân bố thời gian hợp lý và đảm bảo theo quy định.

Cộng

2

 

1

 

2

 

1

1

 

2

1

10

 

II.Kiến thức

(6 điểm)

1.Đảm bảo độ chính xác, tính hệ thống, phù hợp với lứa tuổi.

2.Thực hiện đủ mục đích, yêu cầu của tiết dạy.

3.Tích hợp hợp lý.

4.Có tính cập nhật,thực tiễn, gắn với đời sống xung quanh của trẻ.

5.Quan tâm đến khả năng khác nhau của trẻ.

Cộng

1.5

 

1.5

1

1

 

1

6

 

III.Thái độ sư phạm

(2 điểm)

1.Giữ đúng tác phong sư phạm, gần gũi, tận tụy với trẻ

2.Đối xử công bằng và quan tâm tới các đối tượng trẻ khác nhau.

Cộng

1

 

1

 

2

 

IV.Hiệu quả

(2 điểm)

1.Trẻ hứng thú, thoải mái tham gia các hoạt động

2.Trẻ nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản, trọng tâm

Cộng

1

1

2

 

 

Tổng cộng

20

 

-Tốt: 18- 20 điểm (không có tiêu chí nào bị 0, các tiêu chí I.1, I.3 , II.1, II.2, III.2, IV.2  đạt điểm tối đa)

-Khá :13 – 17,9 điểm (không có tiêu chí nào bị 0, các tiêu chí I.1, I.3 , II.1, II.2, III.2, IV.2  đạt 70% điểm tối đa)

-Trung bình: 10 – 13 điểm ( không có tiêu chí nào bị 0 ).

-Yếu : Dưới 10 điểm hoặc một trong các tiêu chí I.1, I.3,  II.1, II.2, VI.2 bị điểm 0.

-Điểm hoạt động: ............................/20                                      Giám khảo:

 

PHÒNG GD & ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LIÊN MINH

Số:/QĐ-MNLM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Liên Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2016

     QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng hội thi

“Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ” năm học 2016- 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LIÊN MINH

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ- CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng .

Căn cứ TT số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nộ vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng .

Căn cứ TT số12/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong nghành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

         Căn cứ kết quả chấm thi của Ban giảm khảo Hội thi “ Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở ” năm học 2016 -2017

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:Khen, thưởng giáo viên đạt các giải (Có danh sách kèm theo).

Giải  GV dạy  giỏi xuất sắc: 70.000đ / giải ;

Giải GV dạy giỏi: 50.000đ / giải;

Tổng số tiền: 1.070.000đ (Một triệu không trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn );                                

         Điều 2: Kinh phí trên được lấy từ ngân sách nhà nước chi cho hoạt động chuyên môn

         Điều 3: Các ông (bà), Hiệu phó, tổ chuyên môn, bộ phận kế toán, thủ quỹ và giáo viên đạt giải chịu  trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-BGH

-Như Điều 3 (thực hiện)

-Lưu:VT, HĐTĐNT

Hiệu trưởng

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

                                                                                            

 

 

Đề thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở

Năm học: 2016-2017

 

NHÀ TRẺ:

 

Đề 1: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ ( Âm nhạc- Có lồng ghép kỹ năng sống- chủ đề Gia đình của bé).

Đề 2: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển thể chất ( Phát triển vận động - Có lồng ghép kỹ năng sống - Chủ đề Ngày tết vui vẻ).

Đề 3: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức (NBTN - Có lồng ghép kỹ năng sống- chủ đề Bé có thể đi bằng các phương tiện gì).

Đề 4: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức (NBPB - chủ đề Cây và những bông hoa đẹp).

Đề 5: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ( Truyện- Có lồng ghép kỹ năng sống- chủ đề Những con vật đáng yêu xung quanh bé).

Đề 6: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ (Tạo hình: Nặn quả cam- Có lồng ghép kỹ năng sống- Chủ đề  Ngày tết vui vẻ).

 

MẪU GIÁO 5 tuổi

 

Đề 1: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ( Truyện- Sáng tạo- Lồng ghép kỹ năng sống- chủ đề  Gia đình);  ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 2: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và (Kỹ năng xã hội: Bé giữ gìn vệ sinh môi trường giúp cô lao công - chủ đề Các nghề phổ biến); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 3: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức (Toán: Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai - chủ đề Hiện tượng tự nhiên); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 4: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (Truyện- Sáng tạo- Chủ đề Thế giới động vật); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 5: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội (Kỹ năng xã hội: Bé tiết kiệm nước - chủ đề Hiện tượng tự nhiên); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 6: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức( KPKH- chủ đề  Giao thông); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 7: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (Tạo hình: Xé dán- Lồng ghép kỹ năng sống - Chủ đề  Các nghề phổ biến); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 8: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức (Toán: sắp xếp theo quy tắc 1-2-1 - chủ đề Cây và những bông hoa đẹp); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 9: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ( Chữ cái: u,ư -- Lồng ghép kỹ năng sống- chủ đề Các nghề phổ biến); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 10: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (Âm nhạc - Sử dụng dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu chậm- chủ đề Quê hương đất nước- Bác Hồ);

( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 11: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức (Toán:Đo 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau nhận biết kết quả đo - Chủ đề Quê hương đất nước – Bác Hồ); ( Dạy lớp 5 tuổi)

Đề 12: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển thể chất (Dinh dưỡng và sức khỏe : Bé khám phá an toàn với điện- Chủ đề Gia đình); ( Dạy lớp 5 tuổi)

 

MẪU GIÁO 4 TUỔI

 

Đề 1: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức (Toán: Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo- chủ đề Hiện tượng tự nhiên); ( Dạy lớp 4 tuổi)

Đề 2: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ( Văn học: Truyện- Sáng tạo  - Có lồng ghép kỹ năng sống- chủ đề  Các nghề phổ biến); ( Dạy lớp 4 tuổi)

Đề 3: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội ( KNXH - chủ đề  Tết mùa xuân- Có lồng ghép kỹ năng sống); ( Dạy lớp 4 tuổi)

Đề 4: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (Tạo hình: Cắt dán các con vật sống dưới nước- Có lồng ghép kỹ năng sống- Chủ đề  Động vật);

 ( Dạy lớp 4 tuổi)

Đề 5: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển thể chất (Phát triển vận động - Có lồng ghép kỹ năng sống- Chủ đề  Động vật); ( Dạy lớp 4 tuổi)

MẪU GIÁO 3 TUỔI

 

Đề 1: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển thẩm mỹ (Âm nhạc –Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp- Chủ đề  Động vật); ( Dạy lớp 3 tuổi)

Đề 2: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức (KPKH: Tìm hiểu 1 số đồ dùng trong gia đình- Có lồng ghép kỹ năng sống- chủ đề Gia đình);

( Dạy lớp 3 tuổi)

Đề 3: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển ngôn ngữ ( Văn học : Truyện- Có lồng ghép kỹ năng sống - chủ đề  Các nghề phổ biến); ( Dạy lớp 3 tuổi)

Đề 4: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội ( KNXH: Giữ gìn vệ sinh môi trường - chủ đề Nghề nghiệp); ( Dạy lớp 3 tuổi)

Đề 5: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức (Toán: Nhận biết phía trước- phía sau của bản thân- Chủ đề  Gia đình); ( Dạy lớp 3 tuổi)

Đề 6: Đồng chí hãy thực hiện hoạt động lĩnh vực phát triển thể chất( Dinh dưỡng sức khỏe- Có lồng ghép kỹ năng sống- Chủ đề  Gia đình); ( Dạy lớp 3 tuổi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: mnlienminh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 6
Tháng 06 : 180
Năm 2021 : 1.911